Home > Instructional Programmes > Mother Tongue > Curriculum > Malay

Malay

PLMGS(S) Malay Language – Teaching Components (2013)


Secondary 1 Secondary 2 Secondary 3
Kemahiran Mendengar/
Bertutur
- Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan harian
- Berbual dengan rakan tentang berita semasa. 
- Berbual di depan kelas tentang perkara yang berlaku di sekitar masyarakat Melayu cth: pungutan derma Tabung Amal Aidilfitri. 
- Memberikan pendapat peribadi tentang topik perbincangan seperti cara-cara merapatkan hubungan kekeluargaan.
- Berbual dengan rakan tentang berita semasa. 
- Berinterakasi dengan pihak lain tentang hal-hal masyarakat dan negara dengan bertatasusila.
Aktiviti
- Perbentangan (di dalam kelas dan waktu Pembacaan Senyap) 
- Latihan Lisan (Gambar dan Topik Perbincangan) 
- Berbahas 
- Latihan Kefahaman Mendengar
Kemahiran Membaca
- Membaca teks prosa bagi pelbagai tujuan. 
- Membaca dan memahami pelbagai bahan bercetak untuk memberikan respons yang sesuai. 
- Membaca teks prosa bagi pelbagai tujuan. 
- Membaca dan memahami pelbagai bahan bercetak untuk memberikan respons yang sesuai. 
- Membaca untuk menyaring maklumat serta membuat pertimbangan secara teliti dan rasional. 
- Membaca untuk mentafsirkan dan menilai maklumat.
- Membandingkan kelebihan dan kekurangan maklumat dan memberikan saranan lain. 
- Membuat kesimpulan yang diperoleh dan membuat keputusan. 
- Melakukan refleksi terhadap teks yang dibaca dan memberikan pandangan peribadi.
Aktiviti
- Latihan kefahaman 
- Keratan Akhbar 
- Cerpen 
- Karangan Contoh
Kemahiran Menulis
- Memilih kosa kata atau ungkapan yang sesuai. 
- Menyusun idea mengikut urutan cerita (peta minda) 
- Menjelaskan isi penyampaian dengan contoh dan pendapat peribadi. 
- Menulis teks prosa yang mengandungi pengenalan, isi dan penutup dan menggunakan kosa kata dan ayat yang gramatis.
- mengembangkan idea utama dan idea sampingan dengan kosa kata dan contoh yang sesuai. 
- Menulis teks prosa yang mengandungi pengenalan, isi dan penutup dan menggunakan kosa kata dan ayat yang gramatis.
- Menulis teks prosa yang mengandungi pengenalan, isi dan penutup dan menggunakan kosa kata dan ayat yang gramatis. 
- Menyemak hasil penulisan sendiri atau rakan dan memberikan komen dan saranan. 
- Menulis sinopsis teks yang dibaca atau didengar.
Aktiviti
- Karangan Naratif 
- Karangan Deskriptif 
- Karangan Perbincangan 
- Penulisan E-mel Formal dan Tidak Formal
Tatabahasa
T1-T4 
Golongan Kata 
Kata Nama – Am & Khas 
Kata Ganti Nama Diri 
Kata Kerja 
Kata Adjektif 
Kata Tugas 
Kata bilangan 
Kata Perintah 
Kata Tanya 
Kata Seru 
Kata Bantu 
Kata Penguat 
Kata Hubung 
Kata Adverba 

Ayat 
Pola Ayat Dasar 
Binaan Ayat 
Ayat Tunggal 
Ayat Majmuk
T1-T4 
Perihal Ayat 
Frasa 
Frasa Nama 
Frasa Kerja 
Frasa Adjektif 
Frasa Sendi Nama 

Ayat 
Pola Ayat Dasar 
Binaan Ayat 
Ayat Tunggal 
Ayat Majmuk 
T1-T4 
Ayat 

Binaan ayat 
Ayat majmuk komplemen dan keterangan 
Ragam Ayat- Aktif & Pasif 

Wacana 
Ciri Utama-kohesi dan koheren 
Penanda Wacana 
Penanda Penghunung           
Penanda Rujukan
Aktiviti
Latihan Tatabahasa 
Kertas Ujian Dari Sekolah-sekolah lain 
Latihan Peribahasa (Lihat senarai)